Zasady konkursu

KONKURS "BLACK FRIDAY"

 1. Zrób zakupy w dniach 19-25 listopada 2018r w sklepie internetowym www.sahajalingerie.shoplo.com używając kodu rabatowego "BlackFriday", który umożliwia zakup nieprzecenionych biustonoszy ze zniżką -50% w dniach trwania promocji.
 2. Stwórz kreatywne zdjęcie w bieliźnie lub użyj ciekawego tła na sfotografowanie naszych koronek. Zdjęcie musi być wyraźne, pokazywać minimum jeden produkt - biustonosz zakupiony za pośrednictwem kodu rabatowego "Black Friday" lub inny produkt zakupiony podczas trwania powyższej promocji (np kupując 2x biustonosze, parę majtek i piżamkę możesz opublikować zdjęcie w piżamce, ponieważ w zamówieniu był użyty kod "BlackFriday"). Zdjęcia niewyraźne, złej jakości, wulgarne oraz erotyczne nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Do 20 stycznia 2019r. do godziny 23:59 dodaj zdjęcie na swoim profilu na Instagramie oznaczając profil marki Sahaja Lingerie- @sahajalingerie oraz używając obu hasztagów #sahajalingerie i #sahajalingeriekonkurs. Twój profil musi być publiczny, abyśmy mogli zweryfikować dodane przez Ciebie zdjęcie. Zdjęcia dodawane, edytowane lub usuwane po upłynięciu terminu konkursu nie będą brane pod uwagę. 
 4. Dnia 31 stycznia 2019r o godzinie 21.00 na fanpage marki na Facebooku oraz Instagramie opublikowana zostanie lista osób, których zdjęcia zostaną przez nas wyróżnione. Również skontaktujemy się z Laureatami poprzez wiadomość na Instagramie.


  Nagrody:  - 3 nagrody główne w postaci Vouchera na zakupy w sklepie internetowym www.sahajalingerie.shoplo.com dla Laureatki oraz jej przyjaciółki!
  Wartość Vouchera będzie równoważna kwocie, jaka została opłacona przez Laureata przy składaniu zamówienia, w którym został użyty kod "BlackFriday".
  Np. złożyłaś i opłaciłaś zamówienie na kwotę 100zł włącznie z dostawą, twoje zdjęcie zostało wyróżnione, więc otrzymasz dwa osobne Vouchery na zakupy o wartości 100zł każdy.

  Przy składaniu zamówienia z użyciem Vouchera doliczony zostanie koszt dostawy, który Laureat/ druga osoba będą zobowiązani pokryć, aby otrzymać swoje zamówienia. Voucher zostanie przesłany elektronicznie na wskazane przez Laureata adresy e-mail. Obowiązuje on również na produkty przecenione i łączy się z innymi promocjami na stronie sklepu. Data ważności Vouchera 31.12.2019r.

  - 3 nagrody w postaci pojedynczego kodu rabatowego na kolejne zakupy ze zniżką w wysokości 60%.
  Rabat nie łączy się z promocjami i jest ważny do 31.12.2019r. Maksymalna przydzielona zniżka poprzez użycie danego kodu nie będzie wyższa niż 200zł.


Biorąc udział w konkursie poprzez złożenie zamówienia, opublikowanie zdjęcia na Instagramie oraz spełnienie powyższych warunków konkursu, wyrażasz zgodę na opublikowanie Twoich danych w postaci Imienia, Nazwiska oraz nazwy profilu Instagram na naszych stronach internetowych (facebook, instagram, strona sklepu internetowego) w celu publikacji listy zwycięzców konkursu. Jednocześnie wyrażasz zgodę na bezpłatną i bezterminową możliwość opublikowania Twojego wyróżnionego zdjęcia na naszych stronach internetowych w celu informacji dla naszych klientów o wyróżnionych przez nas zdjęciach i promocji marki. Twoje zdjęcia nie będą używane przez Nas w innych celach, nie będą używane w druku ani innych publikacjach.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem email: sahaja.lingerie@gmail.com


PEŁEN REGULAMIN KONKURSU "BLACK FRIDAY"

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Black Friday” (zwanym dalej „Konkurs”) jest Sahaja Lingerie- Paulina Wesołowska z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 20/6,80-277 Gdańsk (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs prowadzony jest poprzez sklep internetowy www.sahajalingerie.shoplo.com, a następnie publikację zdjęć w aplikacji Instagram, lecz przez tą aplikację nie jest organizowany, przeprowadzany ani nadzorowany.
 4. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
 5. Czas trwania Konkursu to okres pomiędzy rozpoczęciem trwania promocji "Black Friday" na stronie sklepu internetowego, a zakończeniem możliwości opublikowanych zdjęć.
 6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator- właścicielka marki, sama wybierze zwycięzców konkursu.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie są spełnione łącznie:
  1. posiadanie publicznego konta w aplikacji Instagram,
  2. dokonanie zakupu z kodem rabatowym na stronie sklepu,
  3. wykonanie zadania konkursowego – fotografii produktu;
  4. opublikowanie poprzez Instagram fotografii stanowiącej wykonanie zadania konkursowego .
  5. fotografia będąca Zgłoszeniem konkursowym, musi zostać opublikowana na profilu publicznym osoby składającej zamówienie oraz zostać oznaczona hasztagarmi #sahajalingerie, #sahajalingeriekonkurs oraz odniesieniem do profilu @sahajalingerie na Instagramie. 
  6. zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu;
 3. Brak któregokolwiek z w/w elementów skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora z powyższego tytułu.
 4. Organizator potwierdza wpływ Zgłoszenia konkursowego poprzez dodanie serduszka/ lajka pod zdjęciem konkursowym uczestnika.
 5. Wybrane Zgłoszenia konkursowe (bez podania szczegółowych danych osobowych Uczestników) będą dostępne na stronach internetowych marki tj Instagram, Facebook i sklep internetowy. Zdjęciu może towarzyszyć podanie nicka instagramowego, a jeżeli są to wyróżnione zgłoszenia- imię, nazwisko, nick w celu publikacji listy laureatów. 
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich oraz za pomocą automatu.
 7. Każdy Uczestnik może opublikować dowolną ilość Zgłoszeń w konkursie. Wszystkie Zgłoszenia konkursowe publikowane podczas trwania konkursu będą brane pod uwagę przy ocenie Zgłoszeń, niezależnie od kolejności ich nadsyłania.
 8. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu zostają zdyskwalifikowane i nie będą brały udziału w Konkursie.
 9. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Zgłoszenie:
  • zawiera elementy sprzeczne z prawem,
  • narusza dobre obyczaje,
  • narusza prawa osób trzecich,
  • jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • przedstawia elementy wulgarne, obsceniczne i/lub pornograficzne,
  • zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu,
  • zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich.
 10. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie, Organizator Konkursu nie zaakceptuje Zgłoszenia. Zgłoszenie takie podlega dyskwalifikacji. Uczestnikowi nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora z powyższego tytułu.
 11. Zgłoszenia będą oceniane przez Właścicielkę marki- Paulinę Wesołowską, która dokona indywidualnej oceny nadesłanych Zgłoszeń. Organizator uwzględni w szczególności ich oryginalność, kreatywność oraz najlepszy sposób pokazania pięknych koronek, a następnie wyłoni osoby, którym przyznane zostaną Nagrody Główne oraz Nagrody Pocieszenia.
 12. Organizator informuje Uczestnika o wygranej poprzez:
  1. Publikację na Instagramie, Facebooku oraz stronie sklepu internetowego wyników danej edycji Konkursu w dniu 31 stycznia 2019r około godziny 21.00.
  2. Przesłania Użytkownikowi wiadomości na Instagramie lub emaila podanego podczas składania zamówienia z informacją o wygranej w terminie 31 styczna 2019r między godzinami 21.00-24.00.
 13. Nagroda przesyłana jest do Laureata na adres email wskazany w wiadomości zwrotnej.
 14. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 15. Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli Organizatorowi nie uda się skontaktować z Uczestnikiem w terminie 14 dni roboczych od dnia publikacji listy laureatów.
 16. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi, ale nie jest to warunek konieczny.

§3. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • posługują się całkowicie lub częściowo nieprawdziwymi danymi;
  • wykorzystują różne aliasy tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
  • którzy nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie), jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
  • co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.
 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową, rozmowy telefoniczne); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 4. Każdy przypadek wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wskutek zaistnienia okoliczności określonych w punkcie 2 skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie. Uczestnikowi nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Organizatora z powyższego tytułu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

§4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przesłania nagrody- Vouchera zwycięzcy.
 2. Ochrona danych osobowych dla składanych zamówień jest objęta w osobnym dokumencie, z którym Uczestnik ma prawo i obowiązek się zaznajomić przy składaniu zamówienia.
 3. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na publiczne ujawnienie swoich następujących danych osobowych: Imię, Nazwisko, Nick w przypadku zwycięstwa w Konkursie. Inne dane nie będą ujawniane.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, a ich niepodanie przez Uczestnika uniemożliwia udział mu w Konkursie.
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo
 6. Osoba składająca zamówienie, lecz nie publikująca zdjęcia na Instagramie, nie bierze udziału w konkursie.

§5.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WIZERUNEK

 1. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do utworów znajdujących się w Zgłoszeniu.
 2. Uczestnik, z chwilą wysłania Zgłoszenia, wyraża zgodę na bezpłatne i bezterminowe opublikowanie zdjęcia przez Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na publikację Zgłoszenia lub jego części na Instagramie, na Stronie www, fanpage marki na Facebooku.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia.

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane na adres email sahaja.lingerie@gmail.com w terminie 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest poprzez stronę www.sahajalingerie.shoplo.com.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, a nagrody nie mogą być wymienione na nagrody pieniężne.
 3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez Uczestników.
 4. Organizator jest uprawniony do odwołania danej edycji Konkursu, jeżeli zostanie przesłanych mniej niż 10 Zgłoszeń.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów